LIVREZON GRATIS POU POTOPRENS

Politik Retounen yon Pwodwi

Retounen pwodwi 


Si 15 jou pase depi w te resevwa yon pwodwi, nou regrèt ou pap ka voye l retounen ankò.

Pou w voye yon pwodwi retounen, fòk ou poko itilize pwodwi a, epi pou l rete nan menm kondisyon ak lèw te fenk resevwal la. 

Gen pwodwi nou pa aksepte pou w retounen. Tankou, pwodwi entim yo: kilòt, soutyen, eksetera. Gen kèk pwodwi tankou aparèy elektwonik: speaker, kas, nap asire nou ke yo pa gen okenn defo fabrik avan nou voye yo ba ou. Paske nou pa aksepte retounen aparèy elektwonik.

Pou retounen yon pwodwi, fòk ou bannou yon prèv ke w te achte pwodwi a sou Harry Lea Store. 

Chanje pwodwi (si aplikab) 

Nou sèlman chanje yon pwodwi, si li ta andomaje pandan transpò a. nou kapap revoye yon lòt ba ou.

Retounen pwodwi (Transpò)

Se ou kap responsab peye frè transpò a pou w voye pwodwi a retounen.

Pèman Sekirize
Livrezon Gratis*
Livrezon Rapid
Bon Kalite